ADVOKAT MED RETT
FOKUS KOMPETANSE ERFARING

Med 30 års erfaring som rådgiver og advokat bistår jeg nå et mindre utvalg klienter på fast basis. Langsiktige relasjoner gir sømløse løsninger, til en fornuftig pris.

 

Konflikt vs Løsning

Jeg jobber helst forebyggende fremfor reaktivt. Vanntette avtaler, solid dokumentasjon og grundig forarbeid er i seg selv en forsikring mot konflikt, slik at mine klienter kan bruke mest mulig av sin egen tid til å se fremover. Kvalitet i forarbeidet gjør også at de tilfellene som ender med tvist blir langt lettere å håndtere. Det kan det oppstå nye muligheter fremfor langdryge prosesser.

Kompetanse områder

Transaksjoner

Skiftende tider gjør det nødvendig ikke å se en organisasjon eller aktiva statisk, men dynamisk. Tilpasning av eierforhold, selskapsstrukturer og riktig finansiering gir eierne det beste resultat. Sammen med mine samarbeidspartnere innen andre fagfelt har jeg rådgitt ved en rekke transaksjoner. Rådgivning og, ikke minst det å ha en sparringspartner, er en rimelig investering sett i forhold til det resultatet som kan oppnås.

Eiendom

Verdiskapning skjer i de fleste tilfeller gjennom regulering, byggesak eller leieforhold, optimalisert finansiering og gode og hensiktsmessige avtaler. Dette sikrer eierne bedre avkastning over tid. Innenfor fagfeltet tilbyr jeg rådgivning knyttet til kvalitetssikring av tekniske løsninger, utbygging og regulering, samt innkjøp av eksterne tjenester og kontakt med offentlig myndighet. Gjennom min erfaring kan jeg bidra til å skape gode og smidige løsninger.

Generasjonsskifte

Ikke utsett å planlegge for framtiden, den kommer, det er det eneste vi vet med sikkerhet. Er noen utpekt til å overta, eller er bedriftens verdi avhengig av din kompetanse? Hvordan sikrer du dine etterkommere best? Hvordan sikres verdiene mot endringer i dine etterkommeres situasjon, som for eksempel ved skilsmisse eller opphør av samliv? Dette er forhold som løses best nå. Når en vanskelig situasjon oppstår kan det være langt mer komplisert.

Arbeidsliv

Gode avtaler er sentralt også her. Utfordringer i forbindelse med ansatte kan lett bli langt vanskeligere å løse dersom man kommer feil ut fra start av. God rådgivning tidlig vil etter min erfaring spare arbeidsgiver for tid og penger, og ikke minst kan det holde konfliktnivået på et så lavt nivå som mulig. Konflikter er det ofte bare advokatene som tjener på, og dette er en inntjening jeg helst vil unngå.

Restrukturering

Det finnes flere måter for å sikre kontroll på verdiene i et selskap. I noen situasjoner er det både i selskapets, kreditorenes, eiernes og styrets interesse at man går inn og foretar restrukturering for å frigjøre aktiva. Formuer er skapt på denne måten, og strategien kan lett være undervurdert. Min erfaring er fra begge sider av bordet i prosesser som dette. Jeg bistår i dag flere klienter som evner å se de muligheter som kan oppstår, hvor andre ser kriser og risiko.

Selskapsrett

Oppstart av virksomhet krever langsiktig planlegging. Samtidig har enhver organisasjon behov for endringer. Forholdet mellom eiere bør sikres gjennom gode aksjonæravtaler hvor det tas høyde for skiftende tider.